Moto idea 2023

Prelegenci

Jarosław Wolski

Cywilny Ekspert ds. Wojskowości

Ukończył Politologię na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego (2010 rok) gdzie uczęszczał na seminarium u profesora Jerzego Juchnowskiego i obronił pracę magisterską pt. „Wojsko w polityce władz polskich w latach 2004 -2010” , od 2010 roku doktorant studiów doktoranckich wydziału socjologii UWr . W roku akademickim 2011-2012 prowadzący dwa autorskie konwersatoria na Bezpieczeństwie Narodowym UWr (dla studentów II roku studiów licencjackich) „Potencjały militarne państw grupy G20” oraz „Nowoczesne technologie w bezpieczeństwie i obronności”. W 2012 roku odszedł z uczelni do prywatnego biznesu medycznego w Polsce, który do dziś stanowi główne pole aktywności zawodowej. Od 2014 roku związany z branżą dziennikarstwa obronnego w Polsce początkowo z portalem Dziennik Zbrojny a następnie periodykiem Dziennik Zbrojny Analiza zaś od 2015 z Przeglądem Sił Zbrojnych oraz jako stały współpracownik do dziś z Nową Techniką Wojskową, (2016) Wozami Bojowymi Świata, FragOut! (2018). Dziennikarz wydawnictwa Magnum-X (Nowa Technika Wojskowa) oraz FragOut! Związany z branżą OSINT.