Moto idea 2023

Prelegenci

Marek Warzecha

Rektor Politechniki Częstochowskiej

swoje zainteresowania naukowo-badawcze skoncentrował na zagadnieniach metalurgii pozapiecowej oraz ciągłego odlewania stali. 

Ukończył studia magisterskie na Wydziale Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PCz. W trakcie trwania studiów doktoranckich odbył 3-miesięczny staż naukowy w von Karman Institute for Fluid Dynamics w Belgii, 2-tygodniowy staż w Groupe Belgedu College Europeen de Technologie we Francji, półroczny staż przemysłowy w Hucie „Zawiercie” S.A. oraz roczny w „Hucie Stali” ISD Częstochowa. W 2005 roku obronił z wyróżnieniem rozprawę doktorską pt.: „Mieszanie gazem i homogenizacja chemiczna stali w piecu kadziowym”. Od lipca 2007 r. do lutego 2010 r. pracował jako pracownik naukowy w Institut fur Industrieofenbau und Warmetechnik na Uniwersytecie RWTH Aachen w Niemczech. 23 lutego 2012 r. na Wydziale Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej odbyło się kolokwium habilitacyjne dra inż. Marka Warzechy. Rada Wydziału nadała mu jednogłośnie stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie metalurgia. Od grudnia 2013 roku zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego Politechniki Częstochowskiej. Od grudnia 2019 roku Dyrektor Centrum Transferu Technologii Politechniki Częstochowskiej, a od stycznia 2023 r. Prorektor ds. rozwoju.